Detektívna služba - Bratislava, Pieštany, Trenčín, Žilina - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Detektívna služba - Bratislava, Pieštany, Trenčín, Žilina

Detektívna služba je podľa § 4 ods. 1 písm. a, b, c, d, e, f     zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ):
 
a) hľadanie osoby,
b) hľadanie majetku,
c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
 

         
Detektívnu službu   nemožno vykonávať spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo   iných práv chránených zákonom (napr. § 11 až 16 Občianskeho zákonníka), alebo   ktorým sa úmyselne zasahuje do činnosti orgánu verejnej moci, alebo ktorým by   mohlo dôjsť k zmareniu činnosti orgánu verejnej moci. Pri prevádzkovaní   detektívnej služby sa nesmie pátrať po politickom, odborárskom alebo náboženskom   presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti. Pri prevádzkovaní   detektívnej služby sa nesmie pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch   a sklonoch, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva   a zmluvu o poskytovaní detektívnej služby uzavrel jeden z manželov, alebo ak ide o   sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, alebo môžu viesť k protiprávnemu   konaniu.
       
Prevádzkovateľ detektívnej služby môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe, ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ňou písomne splnomocnenej. Obdobne je povinný zaobchádzať aj s materiálom získaným v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby. Ustanovenia § 38 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti a oznamovacia povinnosť podľa osobitného zákona ( § 340 Trestného zákona – Neoznámenie trestného činu ) nie sú týmto ustanovením dotknuté.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky